Οικονομικά οφέλη

  • Η βελτίωση της διαχείρισης των ταμειακών ροών με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ ή του εισαγωγικού δασμού ταυτόχρονα με τη μεταφορά των αγαθών στην Ελλάδα, μπορεί να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις σας για φόρους εισαγωγής πλησιέστερα στον χρόνο πώλησης των αγαθών.
  • Βελτίωση των οικονομικών συναλλαγών με την αποθήκευση των εμπορευμάτων στην ελεύθερη ζώνη χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή των εισαγωγικών δασμών (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών αλλαγών της ΚΓΠ) μέχρι να αφαιρέσετε τα εμπορεύματα ή να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.
  • Οι ελεύθερες ζώνες μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τη διαδικασία της αποδοτικότερης εισαγωγής αγαθών και / ή να βελτιώσετε τις ταμειακές ροές.
  • Τα κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να τεθούν σε ελεύθερες ζώνες για να επωφεληθούν από την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ή την επιστροφή των εισαγωγικών δασμών και την επιστροφή του ΦΠΑ, ακόμη και αν το πραγματικό καθεστώς εξαγωγής θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. τα εν λόγω προϊόντα σε τριγωνικές συναλλαγές).
  • Αναβαλλόμενη πληρωμή: Υπάρχει γενική διάταξη στο πλαίσιο του καθεστώτος αναβολής πληρωμών για αναβολή πληρωμής του ΦΠΑ και του εισαγωγικού δασμού έως τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός. Πρόκειται για σύστημα άμεσης χρέωσης και απαιτεί την υποβολή της εγγύησης και τη συμμόρφωση με τους όρους του καθεστώτος.